Schepen vervuilen enorm, maar minder dan wordt gedacht

 Schepen vervuilen enorm, maar minder dan wordt gedacht
Digiqole ad

In de Rotterdamse haven zijn in 2018 er in totaal 30.000 zeeschepen binnengekomen en ook weer uitgegaan. De luchtkwaliteit van Rotterdam ligt door deze scheepvaart ook lager, waardoor de mensen die daar wonen ook een lagere levensverwachting hebben.

Wie is nu de grootste vervuiler in de wereld?

Auto’s staan er om bekent dat ze vervuilen, maar de uitstoot staat volgens de media 1:50.000.000 (schip/auto). Nu is er al veel beleid geweest om voertuigemissie te reduceren, maar de scheepsvaart lijkt zonder veel beperkingen er mee weg te komen. Maar helemaal waar is dat ook weer niet, daar bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen van de VN de schepen in de Noordzee sinds 2015 veel minder zwavel uitstoten als de jaren daarvoor. Dit heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot in 2015 al is gehalveerd vergeleken met 2014.

Schepen worden ook steeds schoner door nieuwe wetgeving

Een goede ontwikkeling zou je zeggen, maar de totale uitstoot is van deze schepen is nog veel te hoog, waardoor vervuilende stoffen vrijkomen en de opwarming van de aarde gewoon doorgaat. De stelling dat de meest 16 grootste schepen op de wereld evenveel emissies uitstoten als alle auto’s op de wereld” is overdreven en ook ‘een containerschip is net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s’ is overdreven. Het is een publiciteitsstunt die media gebruikt om voor het grote publiek duidelijk te maken dat zeeschepen een grote bron van schadelijke emissies uitstoten. Maar de vervuiling van zeeschepen is enorm en de wereldwijde handel maakt de wereld door zijn vervuiling kapot. Het gaat dus niet meer alleen om lekkende olietankers of olieplatforms die de wereldzeeën vervuilen, maar ook om de luchtkwaliteit of onze gezondheid, het (zee) milieu en de opwarming van de aarde die nog steeds toeneemt door deze reuze monsters.

containerschip

CE Delf geeft een meer realistische berekening over de uitstoot van Co2 (dus niet de totale uitstoot).

CE Delft schat dat de 947 miljoen personenauto’s op de wereld in 2015 tussen de 1.900 en 3.500 Mt aan CO2 hebben uitgestoten. De 109.000 zeeschepen die in dat jaar wereldwijd actief waren, stootten naar schatting gezamenlijk rond de 930 Mt aan CO2 uit. Per schip komt dit neer op gemiddeld circa 8,5 kt CO2. CE Delft concludeert dan ook dat de CO2-emissies van alle auto’s twee tot vier keer zo hoog zijn dan de CO2-emissies van alle zeeschepen

Alleen zeilschepen zijn duurzaam en schoon

Auto of containerschip beiden dragen bij aan de luchtverontreiniging zolang ze fossiele brandstoffen gebruiken en zorgen voor de opwarming van de aarde. Alleen zeilschepen kunnen in de toekomst uitkomst bieden, zolang waterstof nog niet wordt gebruikt als brandstof.

Zwaveluitstoot op Noordzee sinds 2015 sterk vermindert

De zestien grootste containerschepen in de wereld ongeveer evenveel zwavel uitstoten als alle autos op de planeet.” Deze stelling klopt wel omdat auto’s bijna geen zwavel in hun brandstof hebben.

Schepen die in de Noordzee varen mogen sinds 2015 al niet meer dan 0,1% zwavel uitstoten. Op de milieuconferentie in Londen 2018 werd door 170 lidstaten van de Verenigde Naties besloten dat: zeeschepen in de hele wereld vanaf 1 maart 2020 niet meer mogen varen op brandstof die meer dan een half procent zwavel bevat. Nu mogen schepen nog tot 2020 brandstof tanken met 3,5% zwavel.

Wat moet er nog meer veranderen om schepen schoner te maken

Langzamer varen want het aantal schepen neemt nog steeds toe, maar de scheepsmotoren en brandstof wordt wel steeds schoner. Het voorstel om trager te varen, om zo de emissie van schadelijke en broeikasgassen terug te dringen, heeft nog geen wereldwijde meerderheid, maar zou zeker helpen.

Heavy fuel is de stookolie van schepen die van slechte kwaliteit is een grote boosdoener voor het milieu

Zeeschepen kopen die minderwaardige brandstof van raffinaderijen, omdat hij goedkoop is. Raffinaderijen raken zo van hun afvalproduct af en het is niet duidelijk of hier extra vervuilende stoffen illegaal meegeleverd worden. Alleen met schonere brandstoffen kan ook de vervuiling van o.a zwavel worden verminderd.

Stoppen met lozen van afvalstoffen op zee afkomstig van gezuiverde brandstof op het schip zelf

Paraffine is een afvalstof die de schepen uit hun uitlaatgassen wassen. Paraffine werd vervolgens gewoon in zee gedumpt. Vanaf 2021 zullen de schepen ook geen stoffen zoals paraffine dat als rest product overblijft van opgeschoonde brandstoffen, meer mogen dumpen in zee.

Onderzoek brandstof van (RIVM) in 2017-2018 was alarmerend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft in de brandstof van sommige niet-Europese zeeschepen die aanmeren in de haven van Rotterdam schadelijke stoffen ontdekt. Uit een onderzoek van 50 niet-Europese schepen bleek dat bij 15 schepen die  te hoge gehalten van stoffen te bevatten die het RIVM aanmerkt als „zeer zorgwekkend”.

Het is bijzonder te noemen dat al sinds decennialang bekend is dat er vervuilende stoffen is brandstof van schepen zitten die op zee worden verbrand, waardoor ze niet op het land komen en dat het nu pas zogenaamd bekend is!

Er werden gevaarlijke en milieubelastende stoffen aangetroffen die volgens Europese wet- en regelgeving uit de stookolie gehaald hadden moeten worden, zoals trichlooretheen en cyclododecatrieen. In acht brandstofmonsters werden ook te hoge gehaltes gevonden van stoffen die van nature in ruwe aardolie zitten, zoals naftaleen, indeen en nikkel. Van bijna alle onderzochte schepen werden één of meer afwijkende of gevaarlijke stoffen in de brandstof aangetroffen die van nature niet in ruwe aardolie zitten namelijk: o.a aceton, organochloorverbindingen of methanol, stoffen die bij de uitstoot eveneens zeer schadelijk zijn voor het milieu en voor onze gezondheid (ook voor opvarenden).

Cora van Nieuwenhuizen is optimistisch over de scheepvaart

Duurzaamste optie’ Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu concludeert naar aanleiding van het rapport van CE Delft dat de vaart nog steeds een van de duurzaamste vrachtvervoer is. ‘De vaart is een belangrijk alternatief voor vervoer over de weg, want schepen stoten per ton vracht veel minder CO2, stikstof en fijnstof uit dan vrachtwagens. Zo kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.’

Onnodige export en import van voedsel en goederen

Maar is het wel nodig dat we zoveel spullen en voedselwaar importeren en exporteren. Veel producten kunnen ook binnen Europa kunnen worden vervaardigd en verbouwd. Het zou veel banen opleveren en boeren weer meer geld opleveren, omdat de oneerlijke concurrentie hiermee wordt tegen gegaan. De werkeloosheid in de EU is hoog en veel landbouw gronden worden niet gebruikt in Europa. Hoe minder vracht we over zee en de weg laten gaan, hoe minder we vervuilen.

Digiqole ad

Guido