Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING: Groen Nieuws

Groen Nieuws gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3021 CA) aan de Graaf Florisstraat 19 F, hierna
te noemen “Groen Nieuws” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van
haar bezoekers. Groen Nieuws verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming
van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Groen Nieuws u over de
manier waarop Groen Nieuws uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Groen Nieuws worden
aangeboden op Groennieuws.nl/privacy/.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan.

1. Doel

Groen Nieuws verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van
Groennieuws.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Groen Nieuws
gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Groen Nieuws.

2. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Groen Nieuws heeft algemene en
persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Groen Nieuws samen op basis van
uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de
nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Groen Nieuws meer wilt
ontvangen, kunt u zich afmelden via afmeldlink in de nieuwsbrief.

3. Verbetering van diensten Groen Nieuws

Groen Nieuws kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te
doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Groen Nieuws
uitvoeren, geeft Groen Nieuws uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

4. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Groen Nieuws gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Zonodig overhandigt Groen Nieuws uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.
Ook kan Groen Nieuws uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie
en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan
een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of
onrechtmatige gedragingen.

5. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Groen Nieuws deze gegevens net zoals die van andere klanten van Groen Nieuws.

6. Social media

Op sommige plekken op Groennieuws.nl, kunt u met uw social media-account inloggen/ reageren. Uw surfgedrag wordt dan bijgehouden kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Groen Nieuws krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Groen Nieuws geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Groen Nieuws voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Groen Nieuws een overeenkomst heeft
gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met
uw persoonsgegevens;
b) Groen Nieuws op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Groen Nieuws maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Groen Nieuws ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@groennieuws.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Groen Nieuws tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op Groennieuws.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer
geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Groen Nieuws

1. Groen Nieuws heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Groen Nieuws verwerkt ten behoeve van Groennieuws.nl. Groen Nieuws accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Groen Nieuws bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
bezoek aan Groennieuws.nl, tenzij Groen Nieuws op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Groen Nieuws behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via Groennieuws.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken
van Groennieuws.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle
wijzigingen regelmatig deze pagina en Groennieuws.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is
bijgewerkt op 23-05-2018.

Graaf Florisstraat 19 f Rotterdam.
Algemeen directeur: Guido Sparreboom
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.