Maximumsnelheid gaat overdag naar 100 kilometer per uur

 Maximumsnelheid gaat overdag naar 100 kilometer per uur
Digiqole ad

Na maanden overleg is het kabinet tot de conclusie gekomen dat er maar één serieuze optie overblijft om op korte termijn de woningbouw en tien grote rijksinfrastructuurprojecten door te laten gaan, namelijk: een verlaging van de maximumsnelheid

Veel automobilisten balen nu de snelheid op de dag terug wordt gebracht van 130 km naar 100 km. Maar is dit wel terecht? Mogelijk klagen we over deze maatregel, maar in deze blog laten we zien dat dat het klagen niet nodig is,  namelijk: het scheelt slechts gemiddeld 5 minuten op 100 km op wegen waar voldoende doorstroming is.

Groennieuws zie de voordelen van deze maatregel
Groennieuws is blij met maatregelen die op 12 november door het kabinet is genomen. Dit kan immers mee helpen voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden door luchtvervuiling en de vervuiling van de natuur. Maar er is meer goed nieuws te noemen door deze maatregel te nemen namelijk:
  • Sneller: op de meeste trajecten waar de snelheid naar 130 km was verhoogd werd de reistijd langer. Dit heeft verschillende redenen, o.a door meer ongelukken, maar ook doordat (vrachtauto’s) auto’s ongelijkmatiger in snelheid rijden. Bij een gemiddeld snelheid is bewezen dat de doorstroming beter is. Automobilisten zullen dus sneller thuis zijn als iedereen 100 km/u rijdt.
  • Minder brandstof(kosten) Het kan gemiddeld 2 liter schelen per 100 km. Auto’s rijden tussen de 70-100 km/h het zuinigst.
  • Minder ongelukken, minder hoge verzekeringskosten en verkeersopstoppingen.
  • Het aantal verkeersdoden: sinds de maximumsnelheid naar 130 kilometer was verhoogd, was ook het aantal verkeersslachtoffers verdrievoudigd.
  • Minder verkeersslachtoffers: zorgt voor meer gezonde mensen die niet thuis komen te zitten en minder kans op verhoging ziektekosten verzekeringen en autoverzekeringen.
  • Minder lawaai: het maakt voor omwonenden bij snelwegen vaak net het verschil om ook een normaal leven te hebben zonder stress en slaapproblemen veroorzaakt door het lawaai van het verkeer.
  • Minder fijnstof uitstoot van uitlaatgassen en minder uitstoot van fijnstof door minder banden slijtage.
Positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit: met maatregelen om (licht) verkeer snelheid terug te brengen van van 130 naar 100 km/uur

Licht verkeer: personenauto’s, bestelwagens en motoren. Bij het terug brengen van de snelheid naar 100 km/h, zal de Co2 emissie met 3, 6 % afnemen, fijnstof 2, 5 %, NOx 28% en NO2 34%. (bron RIVM) langzamer rijden heeft dus wel degelijk effect op de luchtvervuiling te verminderen. Het leidt tot een minder stikstofoxiden, NOx of stikstof uitstoot, (waarvoor de maatregel bedoeld is) en minder CO2 (een bijkomend effect).

Maar moet de bestuurder van de elektrische auto dan ook het slachtoffer worden van de (tijdelijke) maatregel?

Dankzij uitvindingen als de katalysator en het roetfilter zijn brandstofauto’s de afgelopen jaren steeds schoner geworden en zijn het vooral nog de diesels die veel ongezonde fijnstof uitstoten. Maar bij benzine komt bij het verbrandingsproces nog altijd Co2 en stikstofoxide NOx vrij. Een auto met een elektromotor heeft bij het gebruik van groene stroom deze vervuilende stoffen bijna niet en zo’n 85 procent minder CO2 per kilometer ten aanzien van een brandstofauto.

Maar vaak de helft van alle laadpalen van de gemeente hebben geen groene stroom en ook onderweg bij de laadstations is dat niet veel beter. Het gemiddelde verbruik van een volledig elektrische auto, neemt bij een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km aan stroom met meer dan 40 % toe. Hiermee zou bij 100% groene stroom de extra uitstoot minimaal zijn, maar het is niet altijd groen. Door 130 te blijven rijden, loopt ook de actieradius snel achteruit en moet je veel eerder aan de laadpaal bijladen.

taxi

Vooral diesels vervuilen en produceren veel stikstof, maar vrachtverkeer mag toch al geen 130 rijden!

Benzineauto’s stoten veel minder NOx uit dan diesels en elektrische auto’s zijn lokaal geheel emissieloos. Stikstof wordt vooral veroorzaakt door dieselvoertuigen. Maar 130 naar 100 heeft geen effect op vrachtwagens, die toch niet harder mogen rijden. Ze zorgen echter wel voor de meeste vervuiling. Het aantal personenauto’s in Nederland dat op diesel rijden is slechts 15 procent. Dit betekent dat een grote groep automobilisten langzamer moet rijden, terwijl dit voor de uitstoot van stikstofoxiden weinig uitmaakt. De grootste groep dieselrijders naast de vrachtauto’s zijn de bestelbusjes en die vervuilen veel minder nu de maximale snelheid van 130 km naar 100 km gaat. Er rijden namelijk een miljoen dieselbusjes rond in Nederland en dat kan het verschil wel maken wat de uitstoot van stikstofoxiden betreft.

Snelheidsbeperking maatregel is slechts een kleine maatregel

Betere opties zijn er desondanks niet, zo luidt inmiddels de conclusie binnen de coalitie. Zelfs met een snelheidsbeperking in Nederland is het nog lastig om de woningbouw weer helemaal op gang te krijgen. Dat blijkt volgens ingewijden uit de doorrekeningen van het RIVM. In provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de opbrengst relatief groot, maar in de Randstad, waar de woningnood het hoogst is, blijft de stikstofwinst van het snelheidslimiet beperkt.

Enzymrijk in veevoer kunnen stikstof probleem verminderen

De landbouw zorgt voor 46 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland. De suggestie om de veestapel te halveren, heeft al voor tal van protest optochten van boeren gezorgd in o.a in Den Haag. De boeren vinden dat ze al veel hebben gedaan om de uitstoot te verminderen, doch ze zijn wel de grootste veroorzaker van het teveel van stikstof.

Een mogelijke oplossing voor de veeteelt

De Nederlandse landbouw (veeteelt) heeft in 2017 meer stikstof (in de vorm van ammoniak) uitgestoten dan een jaar eerder. En omgerekend per hectare landbouwgrond is de ammoniakuitstoot nergens in Europa zo hoog als in Nederland. Harde cijfers van het RIVM laten zien dat boerenbedrijven alleen maar tijdelijk hun uitstoot konden verminderen.

Door enzymen aan het bestaande veevoer toe te voegen kan de stikstof in de landbouwsector voor minimaal 10 % worden verlaagd. Deze enzymen kunnen worden geproduceerd door het chemiebedrijf DSM Nederland. Ook door deze maatregel kunnen bouwprojecten die stil liggen weer op gang worden gebracht.

Minister Schouten van landbouw en natuur wil dat niet oplossen met een halvering van de veestapel. Maar de kringlooplandbouw waar ze voorstaat, kan daar wel degelijk toe leiden. Minister Schouten  kondigde gisteren aan dat ze de veehouderij rond natuurgebieden wel wil beperken. Door op die locaties de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen elders weer stikstof veroorzakende activiteiten plaatsvinden, zoals woningbouw.

De milieuopbrengst bij veeboeren is groter dan bij de verlaging van de maximumsnelheid, maar ook deze maatregel is pas over circa een half jaar uitvoerbaar. Er liggen ook plannen op tafel voor de ‘warme sanering’ van de varkenshouderij. Kortom vermindering van het aantal varkens of varkenshouderijen door subsidie verstrekking. De beoordeling van de Europese Commissie of de Warme Sanering Varkenshouderij voldoet aan de staatssteunregels heeft vertraging opgelopen. Hierdoor heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit, besloten de subsidieregeling later open te stellen dan 15 augustus, wat eerder het plan was. Het ministerie verwacht de regeling in het najaar te kunnen openstellen, zodat de uitvoering van de saneringsregeling alsnog in 2020 uitgevoerd kan worden.

Digiqole ad

Guido