Eiwitrijk krachtvoer zorgt voor extra stikstofuitstoot

 Eiwitrijk krachtvoer zorgt voor extra stikstofuitstoot

Boeren zijn boos en protesteren vanwege de nieuwe maatregelen die recente aangekondigde zijn door minister Corola Schoute van landbouw. De nieuwe maatregelen die nu definitief voor een aantal maanden genomen zijn, moet er voor zorgen dat de stikstof uit mest wordt vermindert. Carola Schouten wil namelijk dat het eiwitrijk veevoer vanaf september 2020 verboden wordt. Deze tijdelijk maatregel moet er toe leiden dat het teveel aan eiwitten in het krachtvoer wordt vermindert. Dat levert op korte termijn, net zo als de terugdringing van de maximum snelheid voor auto’s, een stikstofbesparing op die nodig is om de bouwwereld de kans te geven om meer nieuwbouw te mogen bouwen.

Een teveel aan eiwitten in krachtvoer is overbodig volgens minister Schouten en leveren meer stikstof op in mest dat schadelijk is voor mens en milieu. De bouwwereld kan door deze maatregelen weer nieuwbouw huizen bouwen.

stikstofuitstoot

Stikstofoxiden komen ook vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ook de bouw zorgt voor stikstof uitstoot en de bouwwereld heeft in het recente verleden ook al te maken gehad met een bouwstop en het verkeer momenteel met een beperking van de maximumsnelheid. Stikstof emissies die niet onnodig vrijkomen in het milieu, geven weer ruimte voor de bouwwereld om te bouwen. Jaarlijks wordt namelijk de totale uitstoot van stikstof berekend en deze mag de norm niet overschrijden.

Stikstofuitstoot terugbrengen was al in mei aangekondigd door Minister Schouten. De nieuwe maatregelen moeten er uiteindelijk ook toe leiden dat in 2030 in tenminste de helft van de stikstofgevoelige natuurgebieden de stikstofdepositie onder de kritische grens komt. Om dit te bereiken en nieuwbouwprojecten ook de mogelijkheid te geven om te kunnen bouwen, kondigde de minister eerder dit jaar al aan dat de hoeveelheid eiwit in veevoer wordt teruggeschroefd en heeft deze beslissing nu begin juli 2020 definitief doorgevoerd.

Stikstof pas schadelijk in combinatie met andere uitlaatgassen

Ongeveer 79% van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof (N2), waarom is het dan schadelijk? Stikstof in lucht is een onschadelijk gas, maar de chemische verbindingen met stikstof niet. Zo kan het verbindingen aangaan met uitlaatgassen van verkeer en industrie of ammoniak uit gier of mest. Het vormt dan stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Ammoniak is ook een gas. Het is een verbinding van stikstof en waterstof (NH3). Het ontstaat in de lucht en heeft een sterke geur. Te veel daarvan is ongezond bij inademing en slecht voor de natuur. Kortom : Stikstofoxide (NOx) komt vooral in de lucht door veeteelt, het verkeer en de industrie. Ammoniak (NH3) komt vooral vrij uit de mest en gier van dieren. Maatregelen zijn nodig om het milieu en de gezondheid van mensen te sparen.

Nox en Nh3 ofwel stikstof en ammoniak zijn schadelijk

Stikstof emissies zijn schadelijk voor de natuur, maar ook voor de mens. In natuurgebieden wordt de bodem verrijkt met stikstof uit de lucht, waardoor zeldzame vegetatie overwoekerd wordt door o.a. bramen, brandnetels en grassen. Daardoor verdwijnen ook verschillende soorten insecten, zoals zeldzame hommels of vlinders en insecteneters als vogels. Stikstofdioxide is bovendien ongezond voor mensen, met name voor mensen die longproblemen hebben.

Wat hebben eiwitten met de stikstof emmissie te maken?

Eiwitten zitten vooral ook in planten als soja dat voor krachtvoer wordt gebruikt. We weten dat soja in krachtvoer ten kosten gaat van regenwouden in Zuid-Amerika en daarvoor alleen al niet goed is om te importeren. Maar eiwitten zitten ook veevoer dat als (kuil) mais dat in eigenland wordt verbouwd als veevoer. Het eiwit dat door gras, hooi, krachtvoer of kuilvoer (mais en gras) door het dier wordt opgenomen, wordt in de vorm van stikstof in mest uitgestoten. De eiwitten worden in het verteringsproces omgezet in energie voor het dier en vormen stikstof dat in mest door het dier wordt uitgescheiden. Door het eiwitgehalte in het krachtvoer met de nieuwe maatregelen te beperken, wordt de stikstofuitstoot teruggebracht. De tijdelijke regeling richt zich op het teveel aan eiwitten dat volgens Minister Schouten niet ten kosten gaat van de diergezondheid en de productiviteit. Krachtvoer maakt ongeveer een kwart uit van het totale rantsoen van melkvee en de vermindering van eiwitten in dit krachtvoer kan voor een vermindering zorgen van schadelijke stikstof uitstoot. Veehouders denken daar anders over en zeggen dat de eiwitten wel nodig zijn voor de groei van jongvee en hebben zelfs uit protest een klacht ingediend bij het politiebureau, omdat volgens hun een eiwit tekort in veevoer zorgt voor een groeiachterstand bij jongvee en volgens de boeren het onder dierenmishandeling valt.

Te veel vee en mest voor een klein land als Nederland

Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten met name voor veevoer als hooi en mais en kuilgras. Uit de mest verdampt stikstof als ammoniak en komt in de lucht. Een ander deel van de stikstof kan uitspoelen naar het grondwater; dit heet (nitraat)uitspoeling. Beiden geven vervuiling. Vooral de stikstof door de lucht maakt dat ook Natura 2000-gebieden en natuurgebieden vervuild raken en de uitgespoelde meststoffen in het grondwater zorgen voor een vervuiling van het oppervlakte water en explosies van algengroei in rivieren en zeewater. Inperken van eiwitten maakt dat er minder vervuiling is en is goed voor mens en milieu.

Het eiwit dat niet door het dier wordt opgenomen, wordt in de vorm van stikstof uitgestoten

Veel boeren protesteren momenteel, omdat ze bang zijn dat het ten kosten gaat van de veestapel en de melkproductie. De groei van de veestapel voor vlees en melk is ook van financieel belang voor de boer. Ze denken dat de nieuwe maatregel om eiwitten te minderen in krachtvoer, ten kosten gaat van de kwaliteit van de melk en melkproductie. Uit onderzoek is echter gebleken dat minderen met eiwitten geen gevolgen heeft voor de groei of melkproductie. Zo wordt geschat dat 10% minder eiwitten voeren geen gevolgen heeft voor de boer of dier, maar wel een groot verschil maakt in de schadelijke stikstof uitstoot in de vorm van stikstof en ammoniak.