De opwarming van de aarde maakt dat het niveau van de oceanen stijgt. Nederland is wereldberoemd om polders en dijken. Door het smelten van de ijskap van Groenland kan de gehele wereldzee met meer dan 6 meter stijgen, maar door het smelten van de gehele ijskap van Antarctica, kan het zee niveau zelfs met meer dan 60 meter stijgen. Hierbij staat Nederland volledig onder water en moeten we onze bevolking evacueren naar hoog gelegen gebieden in het buitenland. Van een zeestijging van 70 meter heeft de hele wereld last, en als het van de ene dag op de andere gebeurt, zal het de helft van de wereldbevolking direct beïnvloeden – en de andere helft indirect. Ongeveer 3,5 miljard mensen zouden moeten vluchten voor het water. Er zou een tekort komen aan zoetwater en voedsel.

Aan het eind van de eeuw kan het zeewater 2,5 meter hoger staan dan nu

Door de opwarming van de aarde staan er door de stijging zeespiegel, nu al verschillende delta gebieden, atollen of eilanden onder water. Dit wordt alleen maar erger als de opwarming van de aarde doorgaat. Ook krijg je door de opwarming extremer weer, met droogte, maar ook noodweer met overstromingen.

Het weer en de oceaanstromingen veranderen ook met de opwarming van de aarde

Het smeltwater van ijskappen zal leiden tot een hogere zeespiegel, maar ook voor extreem en onvoorspelbaar weer wereldwijd. De opwarming van de aarde geeft een veranderende oceaantemperaturen en circulatiepatronen van oceaanstromingen. Daarnaast geeft de veranderende luchttemperatuur, ook veranderende lucht circulatie patronen, waardoor het weer wereldwijd verandert en onvoorspelbaar wordt. Met het huidige beleid wereldwijd, gaan we niet naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden, maar naar een temperatuurstijging van 3 of 4 graden boven het pre-industriële niveau. Dat zal een aanzienlijke hoeveelheid smeltwater van Groenland en Antarctica opleveren, maar tevens ook veel hitte records en andere klimaatrampen. Mountain Amoled Wallpapers Full HD

Ook voor Nederland is de opwarming een groot probleem

Natuurlijk willen veel mensen in Nederland een warmer klimaat met een mooi voorjaar, maar door de Global opwarming, krijgen we niet alleen te maken met droogte die oogsten en bossen vernielen maar ook met overstromingen door extreme regenval. We krijgen ook te maken met een zeespiegelstijging. Onze dijken en sluizen kunnen nog wel daarop worden aangepast en zijn voor deze eeuw waarschijnlijk goed genoeg. Maar een ander probleem ligt op de loer, namelijk: als de zeespiegel stijgt, kunnen onze rivieren minder gemakkelijk het water kwijt door simpelweg naar zee te spoelen. Waarschijnlijk moeten in de toekomst grote gemalen worden ingezet om het rivierwater nog te kunnen afvoeren en sommige rivier dijken moeten nog meer worden verhoogd. Stijgt de zeespiegel voor meer dan twee meter aan het einde van deze eeuw, dan kunnen met wat ophoging van wat dijken het zeewater wel worden tegenhouden, maar het grondwater kan verzilten, doordat zout zeewater via de rivier landinwaards stroomt bij vloed en zout kwelwater onder de dijken door sijpelt door een hogere druk van het brakke water. Het zeewater komt dan als kwelwater via het grondwater omhoog ( ook langs de kust). Bij stormvloed of extreem weer kan zelfs de hoge zeespiegel voor overstromingsgevaar zorgen. Ook krijgt de laag gelegen gedeeltes van Nederland (de landbouw) een groot probleem met dit zoute grondwater, waardoor oogsten kunnen mislukken.

USA krijgt in de naaste toekomst, 25 keer zo vaak te maken overstromingen

Uit het net gepubliceerde Amerikaanse rapport blijkt dat grote delen van de VS deze eeuw te maken krijgen met een hoger dan gemiddelde stijging van de zeespiegel. Dat geldt voor onder meer de Golf van Mexico, maar ook onder meer Florida en New York. Maar de U.S kan dat financieel nog wel de baas om mensen te verhuizen of aanpassingen te treffen, maar veel arme landen, kunnen dat niet. Neem bijvoorbeeld de delta de gebieden als in Bangladesh waar miljoenen mensen wonen die vaak door armoede geen kant uit kunnen en slechts als vluchteling zich kunnen hervestigen in een vluchtelinge kamp. Soms zijn er nu al grote overstromingen waardoor huizen en landbouw verloren gaan en mensen zonder voedsel en drinken komen te zitten. De kans op ziektes neemt toe en deze mensen raken in uitzichtloze omsrandigheden.

Sinds de ijstijd stijgt de zeespiegel langzaam, maar de laatste 200 jaar gaat dat in een versneld tempo

De zeespiegel staat niet overal even hoog en stijgt niet overal even snel. Meestal wordt dit bepaald door de aantrekkingskracht van landmassa’s of gesteente diep in de aarde. Neem als voorbeeld maar de aantrekkingskracht van de maan die voor eb en vloed kan zorgen.

Het wereldgemiddelde dat de zeespiegel in de vorige eeuw steeg was: iets minder dan 20 centimeter, dus ongeveer 2 millimeter per jaar. In de laatste dertig jaar is de mondiale zeespiegelstijging aan het versnellen. Satellieten meten nu een snelheid van ruim 4 millimeter per jaar. Dit is dus een verdubbeling in relatief korte tijd!

Opwarming van de aarde begon al 10.000 jaar terug

Door toedoen van de mens in de laatste 200 jaar, is er een versnelde opwarming van de aarde en een versnelde stijging van de zeespiegel. De opwarming van de aarde is al sins de laatste ijstijd van 10.000 jaar terug. Sinds de ijstijden steeg de zeespiegel totaal ongeveer 130 meter als gevolg van een warmer worden klimaat. Als ook het laatste ijs op de poolkappen en gletsjers ook zal gaan smelten, komt daar nog 70 meter bij. Met kleine verschillen van 30 cm zeespiegelstijging, kunnen delta’s of landen die gelijk of onder de zeespiegel liggen, overstromen. Mogelijk zal aan het einde van deze eeuw de zeespiegel 2,5 meter zijn gestegen, wat een groot overstromingsgevaar kan opleveren voor laag gelegen landen, delta’s en eilanden. (wat nu overigens al gebeurd!).

Zeespiegelstijging door smelten landijs

Het smeltendeijs waar het voornamelijk over gaat is het landijs dat met name van Groenland. (80% van het ijs ligt op het land). Over het algemeen is men het er over eens dat de ijskap van Groenland veel sneller zal smelten dan die van Antarctica. Ook bijna al het ijs op Antarctica ligt op land, maar de temperatuur is hier extreem koud. Met een gemiddelde jaartemperatuur van bijna vijftig graden onder het vriespunt is Antarctica het meest koude gedeelte op aarde. Toch ook hier wordt de lucht en zeetemperaturen iets hoger met de seizoenen.

Het landijs van Groenland maakt op dit moment uiteraard nog geen deel uit van het totale volume van het zeewater. Zeeijs ligt wl al voor een vijfde tot een zevende boven water ( afhankelijk hoeveel lucht er in het ijs zit) en maak dat bij afbreken het volume van het zeewater minder sneller stijgt, als het zeeijs afbreekt.

Momenteel blijkt het ijs op Groenland 7x sneller te smelten, dan aanvankelijk gedacht. Sinds 1992 heeft Groenland liefst 3.800 miljard ton ijs verloren en dat heeft catastrofale gevolgen voor de stijging van het zeeniveau.

Eerdere voorspellingen kloppen vaak niet en moeten worden bijgesteld

In 2013 voorspelde een team wetenschappelijke deskundigen dat het mondiale zeeniveau tegen 2100 met 60 centimeter zou stijgen. Liefst 360 miljoen mensen die in de buurt van de zee of een oceaan wonen, zouden jaarlijks geconfronteerd worden met overstromingen. Door de nieuwe berekeningen en opwarming, zal dat getal dus veel hoger liggen.

Zo’n 7 centimeter extra zeespiegel stijging aan het einde van deze eeuw, kan al betekenen dat er 40 miljoen mensen meer problemen gaan ondervinden met overstromingen. Mogelijk wordt dit getal nog vele malen hoger, en wetenschappers zitten er regelmatig naast. Kortom het is niet te voorspellen wat er precies gaat gebeuren, maar dat de klimaatopwarming nadelig is voor de helft van de wereld bevolking aan het eind van deze eeuw is wel zeker.

Water zet uit indien het opgewarmd wordt of bevriest

Daarnaast stijgt de zeespiegel simpelweg omdat het reeds aanwezige zeewater warmer wordt en uitzet en dus iets meer volume zal innemen. Ook smeltende gletsjers dragen ‘bij aan de zeespiegel stijging en waarschijnlijk zelfs op een kortere termijn. Indien de gletsjers verdwijnen, verdwijn ook een belangrijke bron van drinkwater die nodig is voor drinkwater voor de menselijke bevolking. Zo zou bij het verdwijnen van de gletsjers in de Himalaya (die een groot deel van India van drinkwater voorzien) het tekort aan water een ramp voor de bevolking die afhankelijk zijn van dit rivierwater. Zowel voor drinkwater als voor de landbouw.zijn deze gletsjers dus heel belangrijk!

De zeespiegel is gedurende de twintigste eeuw bijna een meter gestegen

De zeespiegel zal waarschijnlijk nog heel veel tijd nodig hebben om volledige 70m te stijgen. Voorspellingen en onderzoek wijst uit dat het realistischer is dat het mogelijk eeuwen tot millennia gaat duren. Tot 2100 praten we waarschijnlijk over enkele meters, maar waar veel wetenschappers ‘bang’ voor zijn, blijven ook de onverwachte effecten waardoor de gevolgen versnellen. Een voorbeeld is dat er de mogelijkheid bestaat dat het smeltwater op Groenland zorgt voor een ‘smering’ tussen de rotsbodem en het landijs, waardoor gletsjers mogelijk sneller gaan bewegen en dus sneller in de oceaan terecht komen. In het water smelt de ijsschots aan twee kanten af, namelijk door het verwarmde zeewater aan de onderkant en de hogere lucht temperaturen de bovenkant.

Gevolgen voor de Aarde

Veel modellen voorspellen overigens een zeespiegelstijging van minder dan een meter tot 2100. Na het aflopen van de laatste ijstijd, was dit gemiddeld anderhalve meter per eeuw, soms was dit langzamer, soms was dit sneller. Het toont aan dat 3m per eeuw niet onmogelijk is, zeker niet met de klimaatopwarming.

Wat is erger: de droogte of het stijgen van de zeespiegel?

Waar men zich eerder druk over moet maken is de verdere uitdroging en verwoestijning van de Aarde. Het gaat nu al gepaard met honger en mondiale oorlogen. Een verergering zal dit effect laten toenemen en miljarden mensen zullen op de vlucht gaan of in oorlogen sterven.

We doen nog te weinig om de wereld te redden

We zijn redelijk laat met het nemen van klimaatmaatregelen, behoorlijk slap als het aankomt op het maken van afspraken en behoorlijk achterbaks in het nakomen van die zwakke afspraken. De grootste vervuilers, zijn de rijkere landen en die claimen te arm te zijn om hier iets aan te doen. Ze zijn slechte economen op dit gebied, daar de schade door de klimaatopwarming, vele malen hoger uit zal vallen dan de kosten van het investeren in schone energie. De lobby voor fossiele brandstoffen heeft de vernieuwing naar duurzame ontwikkelingen al voor 100 jaar tegen gehouden en nog blijven ze winsten belangrijker dan het leed van de wereld. Ze kunnen grote winsten maken door te investeren in nieuwe duurzame technieken, maar blijven nog achter ondanks we de kennis, geld en mogelijkheden voor handen hebben.    Hoe eerder we beginnen met een aanpak van CO2-uitstoot en de ontwikkeling van alternatieve energie, des te meer kunnen de gevolgen beperkt blijven, des te groter is de kans dat we de Aarde leefbaar kunnen houden.

Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws