Boeren protesteren en willen niet inkrimpen of een halvering van de veestapel

 Boeren protesteren en willen niet inkrimpen of een halvering van de veestapel
Digiqole ad

Maar liefst 67% van het Nederlandse landschap is in beheer van boeren, in de vorm van akkers, weides en kassen. Deze groep boeren hebben meestal een intensieve veehouderij of landbouw bedrijf. Dit komt niet ten goede aan het milieu en ook al niet aan de dieren zelf die vaak opgesloten zitten in te kleine hokken. Ook wordt er constant gespoten op de gewassen en de landbouw is vergeven van het gif omdat anders men niet grootschalige voedsel kan verbouwen. Het is duidelijk dat het huidige systeem alle grenzen overschrijdt en er teveel vervuiling en dierenleed bij komt kijken.

De het grootste deel van Nederland is voor het vee

Van deze 50.000 veehouderijen zijn er: 25.000 rundveehouders, 4000 varkenshouderijen. Het grootste gedeelte van wat de Nederlandse boerenbedrijven produceren zo’n 75 % is voor de export naar het buitenland. Slechts een kwart is voor de eigen markt. In 2018 werkten er zo’n 170.000 mensen in de landbouw (kijkend naar alleen de boerderijen), dat is twee procent van de beroepsbevolking. Als je de verwerkingsindustrie daar bij optelt, stijgt dat naar negen procent: 810.000 werknemers.

Elke dag stoppen drie boeren met boeren

In 2000 waren er nog ruim 97.000 boerenbedrijven, nu zijn dat er nog maar een kleine 54.000. En het einde van de daling is nog niet in zicht. Het heeft met name te maken dat de kleine boeren geen toekomst meer hebben, de investeringen daarvoor zijn te groot en de opvolgers laten het daarom ook afweten.De kleine boer die vroeger (50 jaar terug) nog kon bestaan van 40 koeien, varkens en schapen zijn allang weg geconcurreerd door grote moderne boerenbedrijven of zijn nu nog in eigendom van de vergrijsde boertjes die vaak geen opvolger meer hebben. Nog steeds nam voor kort de glastuinbouw en in de intensieve veehouderij met het aantal grote bedrijven sterk toe. Inmiddels zijn glastuinbouwbedrijven met meer dan 6 hectare glas en varkensbedrijven met meer dan 6000 varkens geen uitzondering meer. Ook zijn er inmiddels tientallen melkveehouders met meer dan 100 tot 200 melkkoeien geen uitzondering en er zijn veel grote akkerbouwers die meer dan 300 hectare bewerken.

De kleine boer verdwijnt, of toch niet?

De kleine maar ook middelgrote boeren bedrijven verdwijnen langzaam, maar zeker nog steeds, mede door de grootte concurrentie van de grootste boeren bedrijven. Overschakelen naar biologische teelt kan nog wel eens een redding betekenen omdat ze dan kleinschalig kunnen boeren en meer krijgen voor hun biologische product. Conventionele boeren beheren maar liefst 96,4 procent van het landbouwareaal in Nederland en zijn niet zoals de biologische boer duurzaam.

Boeren willen niet wijken voor regels en maatregelen

De conventionele boeren gebruiken nog steeds veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar dat past vandaag de dag niet bij een samenleving die over wil naar een gezonde levensstijl, met ruimte voor recreatie en natuur. Ook nu de stikstof crisis en opwarming van de aarde een feit is, moet daar toch gehoor aan worden gegeven vinden veel natuurliefhebbers, maar ook mensen die bewust zijn van de gevolgen voor onze toekomstige generaties. Biologische boeren zouden veel meer subsidie moeten krijgen, omdat ze duurzaam produceren en zodat ze wel kunnen concurreren met de grote conventionele boeren bedrijven die door roofbouw te plegen altijd goedkoper kunnen produceren.

Stikstof is momenteel het grootste struikelblok voor de agrariër

De stikstof uitstoot is in de meeste Europese landen een probleem. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben natuurgebieden waar te veel stikstof in neerslaat. Sinds tientallen jaren is de uitstoot van stikstof langzaam afgenomen, maar worden er nog steeds in grote delen van Europa de stikstofwaarden in kwetsbare natuurgebieden overschreden. Nederland spande de kroon, gevolgd door Vlaanderen, de Franse kuststreek Bretagne, de Italiaanse Po-vlakte en Denemarken.

Nederland blijft het meest vervuilende land van Europa

Nog altijd is de stikstofdichtheid in de Nederlandse lucht veruit het hoogste van de Europese Unie. Een klein land met zo weinig natuur, heeft dit probleem van een teveel aan stikstof uitstoot eerder dan bijvoorbeeld Duitsland waar meer natuur is en alles meer in evenwicht is. Slechts 15% is in Nederland natuur, waarvan een deel zelfs nog in gebruik is voor bosbouw en jacht, wordt aangemerkt als natuur. Als we kijken naar de bodem van Nederland dan zien we dat bijna 67% van onze grond in gebruik is voor de land- en tuinbouw. Ongeveer 18 % is bebouwd, met onder andere woningen, wegen en bedrijventerrein. Dan blijft er nog 15% over voor bos en open natuurlijk terrein zoals duinen, stuifzanden, heide en moerasgebieden. Maar ook de recreant, de wandelaar, sporter, fietser, hondenliefhebber, kinderen etc. gebruiken deze natuurgebieden.

De discussie over stikstof gaat met name over ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx)

Ammoniak komt van dieren in de landbouw en veeteelt. Voor stikstofoxiden zijn de uitlaatgassen van het verkeer (met name diesels) en de uitstoot van industrie verantwoordelijk. Van de totale uitstoot van 184 miljoen kilo stikstof is 106 miljoen kilo voor rekening van de landbouw. Dat is meer dan de helft en geen onbelangrijk deel, zeker niet als het meeste van het vlees e.d verdwijnt naar het buitenland. Varkens en kippen stoten van het landbouw-deel respectievelijk 17 en 9 procent uit. Veruit het grootste deel, 57 procent, komt voor rekening van runderen. Vooral de melkindustrie! Precies melk industrie!.

Het klimaatakkoord komt met maatregelen die boeren, met name veehouders niet leuk vinden

Het Klimaatakkoord rept over een extra 3,5 megaton CO2 die de landbouwsector moet besparen tot 2030. Tjeerd de Groot (D66) had als voorstel dat de veeboeren hun veestapel moeten halveren in het kader van het stikstofbeleid en minister van Landbouw Carola Schouten wil in haar plannen voor kringlooplandbouw helemaal af van kunstmest en geeft aan dat de stikstofproductie binnen een half jaar omlaag moet, ook zij dreigt met een verkleining van de veestapel. Greenpeace pleit al jaren voor een volledig bestrijdingsmiddelenvrije landbouw met minder veeteelt. Het kabinet komt op zijn vroegst pas in januari 2020 met het beloofde pakket aan stikstofmaatregelen die vooral de agrarische sector zullen treffen. De coalitiepartijen moeten nog veel afstemmen over dit politiek gevoelige onderwerp, maar ook berekeningen en de uitwerking van voorstellen vragen meer tijd. Natuurlijk vervuild de industrie ook en de bouw. Vooral voor de industrie zijn nog weinig maatregelen getroffen om de stikstof uitstoot te verlagen. Maar ook deze zullen volgend jaar aangepakt worden, maar eerst de grootste vervuilers…de …trommelgeroffel: De veeindustrie!

Boeren blijven zich verzetten tegen nieuwe maatregelen maar vergeten dat ze slechts 2% van de werkende Nederlanders vertegenwoordigen, 67% van ons land innemen, dat ze toch de grootste vervuilers zijn en dat 75% van ons voedsel uit het buitenland komt en we niet volledig afhankelijk zijn van hun producten. Kortom 75 procent van ons voedsel komt uit het buitenland. Hieronder vallen producten als groente en fruit, koffie, olieproducten als soja, palm- en zonnebloemolie. Maar ook granen, en veevoer voor de zuivel- en vleesindustrie. Het zijn helaas de feiten. Duidelijk mag zijn dat we naar een duurzame landbouw of veeteelt moeten en boeren een betere prijs moeten krijgen voor hun producten. Misschien moeten we de import duurder maken, zodat er minder concurrentie is en eigenlijk moeten we alles duurder maken wat vervuilend is en slecht voor het milieu of de gezondheid.

Digiqole ad

Guido