Intensieve veeteelt heeft geen toekomst

-

Door de Corona crisis zijn we bijna vergeten dat de wereld in een nog groter gevaar verkeerd, namelijk de klimaatopwarming! Momenteel zijn in 2021 de natuurrampen over de hele wereld waarneembaar en brengen mens en dier in groot gevaar. De totale schade veroorzaakt door natuurrampen lag in 2020 wereldwijd met 210 miljard dollar. In 2019 ging het nog om 165 miljard dollar en elk jaar nemen de natuurrampen toe en ook de schade die het toebrengt.

Het zijn niet alleen de derdewereldlanden die te maken hebben met droogte en overstromingen. Zo is laatst de in de Australische deelstaat New South Wales door de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen. De regio werd dagen lang geteisterd door zware regenval.

De overstromingen komen nog geen anderhalf jaar nadat het land gebukt ging onder hevige bosbranden, waarbij steden met de grond gelijk werden gebrand en er tientallen doden vielen.

Nog maar enkele dagen terug (05/04/2021) zijn er door overstromingen en aardverschuivingen in het oosten van Indonesië en het buurland Oost-Timor intussen al meer dan 110 mensen om het leven gekomen. In Nepal staan de bossen ook weer in brand. Natuurrampen zijn er natuurlijk altijd al geweest in de geschiedenis, maar alleen worden ze steeds talrijker en heftiger door de klimaatveranderingen.

We zijn wereldwijd bezig met verduurzaming en terugdringen van fossiele brandstoffen. Aan de andere kant blijven we roofbouw plegen op deze planeet door o.a het consumeren van vlees en vis. Het gevolg dat de zeeën worden leeggevist en de veestapel te groot is, dat grote gevolgen voor de opwarming van de aarde.

Op Netflix zijn daar genoeg documentaires over te zien en het is iets waar wij als consument direct of indirect invloed op uit kunnen oefenen. Minderen of stoppen met vlees eten is beter voor onze gezondheid, maar ook in groot belang om wereldwijd de natuur te sparen en de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Europese Green Deal

Nederland heeft net als 200 anderen landen in 2015 het Parijs akkoord getekend, met als doel dat de temperatuur niet verder zal stijgen dan maximaal 2 graden. Elk land heeft daar zijn eigen klimaatdoelstellingen voor op papier gezet om hieraan te voldoen en zo ook Nederland heeft zijn eigen gestelde politieke klimaatdoelen gesteld. Gelukkig is er naast de rechter die er ons aan moet laten houden, ook nog eens een Europees beleid om de opwarming tegen te gaan. Ze hebben het de Green Deal genoemd.

De belangrijkste doelstellingen van de Green Deal zijn:
– de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceren.
– economische groei leveren, zonder grondstoffen uit te putten
– geen mens of regio aan zijn lot overlaten.

De klimaatdoelen van 2020 hebben we in Nederland niet behaald, waardoor we nog meer klimaatdoelen moeten stellen om in 2050 klimaat neutraal te zijn. In 2030 moet de uitstoot met 55 procent zijn, vermindert. Nederland af op hooguit 34 procent minder uitstoot in 2030 en zou het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving eigenlijk twee keer zo hard moeten gaan.

Het stikstofbeleid staat eigenlijk los van de klimaatdoelen

Natura 2000 gebieden (waar we eerder een blog over geschreven hebben), zijn door EU-Maatregelen beschermd. Nederland heeft zo’n 160 natuurgebieden aangewezen, die onder de Europese Natura 2000 vallen.
Om de Natura 2000 gebieden te helpen herstellen, moet bij minstens bij de helft daarvan de stikstofdepositie in 2030 onder de kritische depositiewaarden (KDW) liggen. Dat is de hoeveelheid neerslag van stikstof dat een natuurgebied aan kan. In 2018 had circa 78% van de natuurgebieden een te hoge stikstofdepositie.

Door de mest afkomstig van de veehouderij, zijn de natuurgebieden, met name de natura 2000 reservaten ernstig aangetast door de ammoniak wat voornamelijk afkomstig is van de veeteelt en stikstofoxide van de industrie, verkeer en huishoudens.

Nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof en ammoniak terug te brengen.

Het kabinet kwam daarop in november 2019 met kortetermijnmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zodat de vergunningverlening weer op gang kon komen. Het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen was er een van, maar ook subsidieregeling voor stalaanpassingen leek toen nog afdoende om de stikstof en ammoniak terug te brengen.

1 miljoen huizen in 10 jaar tijd.

Woningnood in Nederland neemt alleen maar toe en er is nu al een tekort van 300.000 huizen. In tien jaar tijd moeten er in Nederland één miljoen nieuwe huizen worden gebouwd om aan de vraag naar huizen voor de komende tien jaar te voldoen. Maar we hebben nog wel het stikstofprobleem. Door de bouw van huizen wordt ook stikstof uitgestoten, met name door de machines en het transport die daar voor nodig zijn.

Als we nou vee of huizen bouwen, bij beiden stijgt de stikstofuitstoot

Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan het grootste gedeelte uit de intensieve veehouderij. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent.


Het is kiezen of delen. Kiezen we voor meer huizen, dan moet de veestapel worden verminderd. Ook zouden we de industrie aan kunnen pakken door deze op schone energie te laten draaien zoals waterstof gas of groene stroom.
Indien we de veestapel terug dringen tot bijna de helft, kunnen er weer voldoende huizen worden gebouwd. Maar ook de kringlooplandbouw zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de uitstoot van ammoniak en stikstof terug te brengen.

In de kringlooplandbouw gaan de voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken ook weer terug naar de bodem. Dus, de mest van de dieren gaat weer terug naar waar het veevoer groeit. Zo maak je de cirkel rond, en putten we de aarde minder uit en hoeven we geen regenwoud te kappen aan de andere kant van de wereld voor soja (veevoer).

Geen toekomst

Het wordt tijd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt. Voor bio-industrie is geen toekomst meer. Een halvering van de veestapel ligt echter gevoelig bij coalitiegenoten VVD en ChristenUnie en helemaal bij het CDA dat een grote boerenachterban heeft. Toen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vorig jaar een voorstel deed om de klimaatdoelen van Parijs te halen, reageerden deze partijen negatief op dit soort maatregelen. D66 en andere groene partijen zijn wel voor een halvering van de veestapel.

Minder vlees eten heeft zowel op de klimaat veranderingen als de Natura 2000 gebieden grote invloed en ieder van ons kan daar aan mee werken door te minderen met vlees of te stoppen.